Rok 2020

Výstavba vodovodu II. etapa

Na jaře skončily hlavní stavební práce. Celkové náklady na akci činily 87 113 000,- Kč. Z Ministerstva zemědělství jsme obdrželi dotaci ve výši 44 969 000,- Kč a z rozpočtových prostředků Pardubického kraje jsme získali dotaci ve výši 6 900 000,- Kč. Z rozpočtu obce bylo během let 2019 a 2020 prostavěno 35 244 000,- Kč. V rámci výstavby vodovodu byly opraveny i místní komunikace a to především v úseku od kostela na spodní část obce. Část prostředků byla též využita na opravu silnice 3. třídy od obecního úřadu na spodní část obce. Výstavbu vodovodu realizovala společnost Gasco s.r.o. Pardubice.

 

Protipovodňová opatření

Na konci jara proběhla realizace protipovodňových opatření, v rámci kterých byla dodávka a montáž varovného a informačního systému - obsahuje vysílací pracoviště s PC, nové bezdrátové hlásiče v množství 65 ks včetně 162 ks reproduktorů, elektronické sirény, která je umístěna na střeše ZŠ a elektrocentrály. Systém je dálkově propojen s hasičským záchranným sborem. Celkové náklady na akci činily 2 687 000,- Kč. Z Ministerstva životního prostředí jsme získali z programu životního prostředí dotaci ve výši 1 853 169,28 Kč. Zakázku realizovala společnost TBO s.r.o. Plzeň.

 

Fotovoltaika a rekuperace vzduchu v ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou

Na konci srpna a během měsíce září proběhla instalace fotovoltaické elektrárny (SolidSun s.r.o. Frídek Místek) a rekuperačních jednotek do jednotlivých tříd (Green Vision s.r.o. Praha). Fotovoltaická elektrárna je o jmenovitém výkonu 20,4 kWp. Vyrobená el. energie bude zpracována základní školou. Systém 68 ks fotovoltaických modulů o jmenovitém výkonu 300Wp je umístěn na střeše objektu základní školy. V prostorách tříd je vnitřní mikroklima upravováno rekuperací vzduchu. V každé třídě základní školy a mateřské školky je umístěna jednotka, která třídy podle potřeby větrá. Celkové náklady na akci činily 3 394 178,- Kč. Z Ministerstva životního prostředí jsme získali z Operačního programu životního prostředí dotaci ve výši 2 194 032,- Kč.

 

Rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ

V říjnu se rozběhly stavební úpravy, v rámci kterých byla rekonstrukce chlapeckých a dívčích toalet v prvním a druhém podlaží hlavní budovy ZŠ a umývárny v prvním patře. Byly provedeny kompletní bourací práce obkladů a dlažby, nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace. V předsíni všech záchodů byla umístěna čtyři nová umyvadla s příslušenstvím. Na dívčích záchodech jsou čtyři nové záchodové kabinky oddělené lehkými sanitárními příčkami. Na chlapeckých jsou dvě záchodové kabinky a čtyři pisoáry. Celkové náklady na akci činily 2 412 022,- Kč. Z Ministerstva financí jsme získali z programu Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR ve výši 2 104 362,- Kč. Rekonstrukci realizovala Stavební společnost Navrátil s.r.o. Prostějov.

 

Gastro zařízení do školní kuchyně

Pokračujeme v postupné modernizaci školní kuchyně. V průběhu roku byl pořízen elektrický kotel a elektrická pec v celkové výši 150 000,- Kč. Vybavení dodala společnost Ivan Zerzánek Svitavy.

Revitalizace zeleně

Od června do konce listopadu v obci probíhala Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích. Revitalizace zeleně byla vyvolána stávajícím stavem zeleně, kdy v důsledku klimatických extrémů dochází ke zhoršování zdravotního stavu dřevin a jejich častějšímu a rychlejšímu úhynu. Cílem obce je nejen zvýšit množství dřevin rostoucích na veřejně přístupných plochách, ale také zvýšit perspektivu dožití stávajících dřevin a zajistit jejich provozní bezpečnost. Bylo ošetřeno 317 ks dřevin, pokáceno 21 ks stromů, nově vysázeno 88 ks stromů (19 druhů) a 270 ks keřů (15 druhů). Ve stávajících dřevinách byly provedeny různé druhy řezů (výchovný, zdravotní bezpečnostní, redukční, atd.). Po odstranění náletových dřevin byly založeny nové travnaté plochy. Součástí smlouvy o dílo je následná tříletá péče. Celkové náklady na akci činily 1 500 000,-. Z Ministerstva životního prostředí jsme získali z Operačního programu životního prostředí dotaci ve výši 846 512,16 Kč. Revitalizaci zeleně provedla společnost OK Garden s.r.o. Praha.

 

Nové herní prvky

Na dětském hřišti u areálu Českého svazu chovatelů na dolním konci byly instalovány další herní prvky, lanová pyramida, kládová houpačka a dvě pružinová houpadla. Celkové náklady činily 180 000,- Kč.
Herní prvky dodala společnost Alestra s.r.o. Kuřim.

 

Oprava sálu na Formance

Byla provedena úprava vnitřních povrchů - štuková výsprava stropů, oprava vápenných omítek, odstranění nátěrů omítek a celková malba. Dle platných norem jsme nechali zpracovat studii na osvětlení sálu a podle ní realizovali novou instalaci svítidel. Celkové náklady na akci činily 395 000,- Kč. Na akci bylo zažádáno o dotace na Pardubický kraj, z Programu pro obnovu venkova. V souvislosti s pandemií Covid-19 a tím snížení rozpočtu Pardubického kraje byl dotační program omezen jen pro obce do 1 000 obyvatel. Opravu provedla firma Zednické práce Jiří Hlouš Hradec nad Svitavou.

 

Nové vybavení společenského domu Formanka

Bylo zakoupeno 42 ks židlí a 7 ks stolů. Realizace projektu přispěla k modernizaci kulturního domu po estetické a hospodářské stránce, čímž se zpříjemnilo prostředí společenského domu Formanka. Celkové náklady na projekt činily 125 445,- Kč a projekt byl podpořen ve výši 49 140,- Kč z výzvy Místní akční skupiny Svitava z.s. „Malý LEADER“ pro Svitavsko pro rok 2020, financované z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Vybavení dodala společnost Ressed s.r.o. Chrudim.

 

Oprava místních komunikací

Pokračovali jsme v dalších opravách místních komunikacích. Tentokrát se jednalo o úseky: místní komunikace za obecním úřadem v délce 280 m, místní komunikace za OÚ za potokem v délce 471 m a komunikace od čp. 173 po čp. 181 v délce 286 m. Celkové náklady činily 5 450 000,- Kč. Opravu realizovala společnost M-Silnice Pardubice.

 

Nový dopravní automobil pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Hradci nad Svitavou

Dne 15.12. byl JSDH Hradec nad Svitavou předán do užívání nový dopravní automobil. Na základě specifikace technických podmínek výběrové řízení vyhrála firma MotoTrade VM s.r.o. se sídlem ve Vysokém Mýtě s automobilem Ford Transit kombi, 350 Trend., o rozměrech: 2,059 m šířka, 6,131 m délka a 2,686 výška. Celkové náklady činily 1 063 696,- Kč. Na automobil jsme z Ministerstva vnitra získali z programu Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 450 000,- Kč a dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 300 000,- Kč.

 

Oprava mostu přes řeku Svitavu

V rámci povinností obce jsme si nechali v roce 2019 zpracovat HMP - Hlavní mostní prohlídku všech mostů a lávek v majetku obce. V loňském roce proběhla BMP - Běžná mostní prohlídka, která se provádí každoročně. Evidenci mostů a lávek vedeme také v informačním systému Mostař. Podle stavu mostu vznikl seznam závad a poškození, které byly rozděleny do priorit oprav. Jeden z přednostních mostů na opravu byl „Most 06-M, Most u Schustrových“ Z důvodu velké frekvence provozu po mostě jsme nechali most opravit. Provedená oprava spočívala v odsekání degradovaného betonu, očištění betonových konstrukcí a výztuže otryskáním vlhkým křemičitým pískem, ochranný nátěr výztuže s cementovým pojivem zušlechtěný epoxidem, reprofilace sanační maltou a nátěry beton konstrukcí. Celkové náklady na běžnou mostní prohlídku a opravu mostu činily 304 000,- Kč. Opravu provedla společnost Rekocentrum Svitavy.

 

Veřejné osvětlení – kabely do země

V úseku od obecního úřadu po most přes řeku k vlakovému nádraží, společnost ČEZ Distribuce realizovala uložení horního vedení kabelů NN do země. V souvislosti s akcí bude firma rušit sloupy pro el. vedení, na kterých máme umístěno vedení veřejného osvětlení (VO). Proto jsme s pokládkou el. vedení pokládali kabely pro VO v délce 4,9 km. Bylo postaveno 58 ks nových sloupů. Původně bylo v tomto úseku 31 ks světelných bodů. Nově zde bude tedy svítit o 27 ks světel více. Tím budeme plnit i normu osvícení komunikací. Celkové náklady na akci činily 3 300 000,- Kč. Stavbu realizovala společnost Akvamont Svitavy.

 

Stavba SÚS Pardubického kraje

Po několikaletém jednání s Pardubickým krajem, který je vlastníkem silnice III/3662 (od OÚ po kostel) a silnice

III/3665 (od OÚ na dolní konec obce), došlo k rekonstrukci těchto úseků v délce 4,365 km. Modernizace silnice navazovala na uložení vodovodního řadu. Pro tento případ a všechny obdobné, kde se ukládají inženýrské sítě do silnice stanovil Pardubický kraj rentabilitu, kdy může být s následnou modernizací silnice uvažováno ve výši 25 % použitelných finančních prostředků z rozpočtu infrastrukturní stavby, v tomto případě vodovodu. To znamená, že obec by se měla podílet 25 %. Celý podíl obce byl krytý rozpočtem ve stavbě vodovodu II. etapa, z kapitoly na obnovu povrchů výše zmíněných silnic dotčených stavbou vodovodu. Z tohoto důvodu byla na podzim 2019 provedena provizorní úprava vodovodní rýhy a zásyp, který měl řešit jedno zimní období. Na podzim 2019 si kraj ve svém v rozpočtu vyčlenil prostředky na opravu silnice a v lednu 2020 jsme si se zástupci dotčených organizací doladili realizaci akce. Celkové náklady na akci činily 36 000 000,- Kč, podíl obce na akci činil 9 000 000,- Kč.

Součástí celkových nákladů na akce, jsou platby za různé studie, projektové dokumentace, autorský dozor, technický dozor, investiční dozor, za výběrové řízení, žádosti o dotace, poplatky za různá povolení.