Projekty v roce 2017

 

Úprava veřejného prostranství u pošty - park

Jde o výstavbu odpočinkového parku u pošty. Projekt řešil vybudování nového parčíku se zelení a drobnou zahradní architekturou, v návaznosti na dětské hřiště u pošty a využití stávající nevyužitou plochu v sousedství řeky Svitavy s výhledem na významnou dominantu železničního mostu.

Tuto akci prováděla firma: M-SILNICE a.s.

Celkové náklady: 2 213 264,- Kč.

 

ZŠ a MŠ - Dětské Hřiště

V areálu ZŠ a MŠ bylo v půlce září dokončeno dětské hřiště. Jsou zde umístěny herní prvky dle návrhu učitelek mateřské školky tak, aby byla možnost využití pro děti většího věkového rozpětí: multifunkční sestava, balanční lávka, kladina a chůdy.

Dětské hřiště dodala firma: Dřevoslav s.r.o.

Celkové náklady: 276 000,-Kč

 

Podlaha v tělocvičně 

V měsících srpen a září byla zrealizována oprava podlahy v tělocvičně školy. Byly demontovány kryty těles ústředního vytápění, odstraněny stávající parkety, záklop a původní trojitý rošt z prken. Na stávající betonovou mazaninu se položila parotěsná fólie, nový dvojitý rošt z prken, vrstva OSB a dřevotřískových desek. Po vytmelení spár a přebroušení desek byla provedena litá bezešvá podlaha tloušťka 2+7 mm, pružná podložka vyrobena z polyuretanu bez jakýchkoliv emisí (bez použití recyklátu z pneumatik, bez emisí formaldehydu) speciálně určená pro školní tělocvičny a sportovní haly. Na stěny kolem tělocvičny byly použity vybroušené OSB desky.

Opravu podlahy provedla firma: Profil Plus s.r.o.

Celkové náklady: 965 000,-Kč.

Na stavbu byla získána dotace ve výši 150 000,- Kč od Pardubického kraje.

 

 

Vodovodní Vrt

Vodojem, objekt vodojemu je postavený ve 20. letech minulého století a skládá se z armaturní komory a dvou vlastních komor o objemu 400 m3.

Hradec nad Svitavou – zvýšení vydatnosti vodního zdroje a úpravy VDJ“. Předmětem stavby byla studna V-3 s vystrojením a výtlakem do vodojemu, rekonstrukce některých částí vodojemu spolu s výměnou trubního a technologického vystrojení včetně stávajícího vrtu V-2. Vodojem je doplněn o dálkový přenos dat. Došlo k napojení studny V-3 na rozvody elektro spolu s jejich úpravami a rozšířením ve stávajících objektech. Stávající sloup přípojky NN vodojemu byl vyměněn. Napojením vrtu V-3 jsme docílili posílení zásobování vodojemu a spolu s kvalitativně nevyhovujícím stávajícím zdrojem vod V-2 dochází k mísení vod na hodnoty odpovídající vyhlášce Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Při realizaci stavby se zjistilo pronikání vlhkosti mezi vlastní stěnou zásobníku pitné vody a armaturní komorou. Proto se přistoupilo k otryskání povrchu a následnou novou sanaci. 

Celková částka stavby činila: 3 270 000,-Kč.

Na stavbu byla získána dotace ve výši: 1 305 000,- Kč od Pardubického kraje.

Realizaci provedla firma: VHOS, a.s. se sídlem Nádražní 1430/6, Moravská Třebová – Předměstí, PSČ 571 01

 

Hřbitovní zeď

V předešlých letech byla zeď v postupných etapách opravována. Důvodem bylo především získání co nejvíce finančních prostředků z Pardubického kraje, z Programu obnovy venkova, kde je možné získat maximálně 100 000,- Kč. 

V tomto roce byla opravena poslední část zdi a to vnitřní úsek od záchodů po vstupní prostor (schodiště) a vnější opěrnou zeď, která vede podél komunikace. 

Cena této etapy činila: 251 000,- Kč

Na opravu zdi byla získána dotace z Pardubického kraje z Programu Obnovy venkova, částce 100 000,- Kč.

Opravu této části provedla firma: Stavební práce Jiří Hlouš, Hradec nad Svitavou 75.

 

Pamětní kámen

V měsících srpen a září byl usazen ve školní zahradě pamětní kámen a zároveň byly dokončeny zahradnické práce. Pamětní kámen byl schválen zastupitelstvem obce 5.10.2016, kde zastupitelé schválili text, vybrali jednu ze tří navrhovaných variant podoby a jeho umístění.

Celkové náklady: 133 200,- Kč.

 

 

Změna č. 1 Územního plánu obce

Územní plán obce nabyl účinnost 11.4.2013, poté byla provedena digitalizace katastrální mapy a došlo k rozdílům hranic mezi katastrální mapou a mapového podkladu územního plánu.

I z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce rozhodlo v prosinci 2016 pro Změnu č. 1 Územního plánu obce. Byla zveřejněna výzva o změně č. 1 a každý vlastník nemovitosti mohl o změnu zažádat. Jednalo se o 17 dílčích změn. Změnu územního plánu provedla firma: Urbanistické středisko Brno

Celková cena: 180 000,- Kč, na které se podíleli všichni žadatelé o změnu.

 

DODÁVKA KONTEJNERŮ NA BIOODPAD

V tomto roce obec pořídila další velkoobjemové kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů.

Dodávku 5kusů velkoobjemových kontejnerů zprostředkovala firma: AUTO SAS s.r.o., Rychnovská 577, 517 01 Solnice

Celková cena: 168 750,- Kč.

 

ZAHRADNÍ TRAKTOR PRO ZŠ a MŠ

Obec zprostředkovala nákup zahradního traktoru pro ZŠ a MŠ.

Zahradní traktor dodala firma: MERKURIA – ARTES a.s. Severní 971, Hradec Králové,500 03  

Cena: 117 900,- Kč. s DPH

 

Židle a stoly pro MŠ

Obec zprostředkovala nákup dřevěných židliček a stolků do mateřské školky.

Dřevěné židličky a stolky dodala firma: NOMILAND CZECH s.r.o., Vřesinská 826, Klimkovice 742 83.

Cena: 56 578,- Kč bez DPH.