Volby do Evropského parlamentu

V pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin proběhnou na území České republiky volby do Evropského parlamentu, při kterých se bude volit 21 poslanců z 39 zaregistrovaných kandidátních listin politických stran, hnutí a koalic.

V Hradci nad Svitavou bude volební okrsek v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou. Na území naší republiky má právo volit každý občan České republiky, který aspoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Právo volit má i občan jiného členského státu Evrospké unie, který je veden po dobu 45 dnů v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu, požádal o zápis stálého seznamu voličů a prokáže se ve volební komisi osobním dokladem prokazujícím totožnost.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 21. května. Volič, který neobdrží hlasovací lístky, si je v den voleb může vyzvednout přímo ve volební místnosti. Pokud se volič ve dnech voleb nebude zdržovat v místě bydliště, má možnost požádat příslušný úřad o vydání voličského průkazu. Na voličský průkaz může hlasovat v jakémkoli volební místnosti na území České republiky.

Volič může také ze závažných důvodů, zejména špatného zdravotního stavu, hlasovat doma. O návštěvu členů okrskové volební komise může požádat do dne konání voleb na tel. č. 461548156 a 461548102.

Volič ve volební místnosti obdrží úřední obálku a za zástěnou do ní vloží 1 hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může nejvýše u 2 kandidátů zakroužkováním vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.